от „Бригада“ ЕООД, гр. Павел баня, ул. „Братан“ № 24, телефон: 0887841387
гр. Павел баня, ул. „Братан“ № 24 , ЕИК 123738419

Управител на фирмата възложител: Николай Христов
Уведомяваме Ви, че Бригада“ ЕООД, гр. Павел баня, има следното инвестиционно предложение:
Обособяване на площадка за временно съхраняване и третиране на строителни отпадъци в поземлени имоти с идентификатори 35167.39.725 и 35167.39.726 в гр. Казанлък.
Характеристика на инвестиционното предложение:

 1. Резюме на предложението
  Дружеството ще извършва дейности по съхраняване, оползотворяване/рециклиране( R12,R13, R5) на неопасни строителни отпадъци по код и вид както следва: 17 01 01- бетон; 17 01 02 – тухли; 17 01 03 – керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия; 17 05 04 –почва и камъни.
 2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:
  „Бригада“ ЕООД притежава необходимата трошачна техника за извършване на третиране, рециклиране и подготовка за повторна употреба на строителни неопасни отпадъци.
  На площадката ще се обособят съответните зони съгласно изискванията на нормативната уредба съгласно закона за управление на отпадъците.
  Инсталацията за рециклиране на неопасни строителни отпадъци ще обхваща следните процеси:
 • оглед, приемане и претегляне на отпадъците;
 • предварителна обработка и съхранение – ще се използва мобилна челюстна трошачка KEESTRACK John DEER с капацитет 300т/час;
 • смесване на фракции по определена рецепта за производство на рециклиран строителен материал, отговарящ на БДС

Новополучената фракция ще се подлага на сертификация от строителни акредитирани лаборатории и в зависимост от качеството, могат да се влагат в строежи на пътища, насипи или ландшафтно оформление.

Дружеството притежава Регистрационен документ № 13-РД-156-01 от 21.07.2017г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци  съгласно ЗУО.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното ни предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение. След приключване на процедурата по Закона за опазване на околната среда, ще пристъпим към изменение на Регистрационният документ съгласно ЗУО.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура).

Дейностите и инсталацията ще се извършат и разположат в поземлени имоти с идентификатори 35167.39.725 и 35167.39.725 в гр. Казанлък.

В имот № 35167.39.726 е наличен съществуващ бетонов център на дружеството, имотите са собственост и с начин на трайно ползване: за производство на строителни материали, конструкции и изделия.

Имотите не засягат елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), в обхвата на въздействие няма обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство.

Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура, ще се използва съществуващ общински път.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови). Имотите са водоснабдени от водопроводната мрежа на град Казанлък. Няма необходимост от изграждане на нови водозмени съоръжения.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очакват вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

В случай на необходимост ще се извършва оросяване съгласно изискванията на Наредба № 1.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Ще се генерират единствено битови отпадъци от персонала, които ще се събират и предават на депо регламентирано от община Казанлък.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

На площадката ще се генерират само битово-фекални отпадъчни води и води от измиване на площадките и съоръженията, които ще се отвеждат в градската канализационна мрежа.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: Няма да се използват и съхраняват опасни химични вещества.

Управител:       Николай Христов