ДОСТАВКА НА ВСЯКАКЪВ ВИД ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ:
ЗЕМНИ МАСИ
ХУМУС
РЕЧНА БАЛАСТРА
СКАЛНА МАСА
ЧАКЪЛ И ПЯСЪК.